Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Handelsonderneming P. Zuur, gevestigd te Stadskanaal, hierna te noemen Zuur.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Zuur afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1-3 De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen werk uitgevoerd.

Artikel 2 Aangenomen werk.

2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.
2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.
2-3 Tenzij anders is overeengekomen is Zuur gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1 Alle overige aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3-2 Mondelinge aanbiedingen door Zuur of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Zuur binden de laatst niet, voor zover ze door Zuur niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Zuur door zijn bevestiging.
5-2 Elke met Zuur aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Zuur van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Opdrachtgever zal toestaan dat Zuur zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Zuur zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Zuur bij de aanbiedeing verstrekt, zijn voor Zuur niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

6-1 Zuur aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijke worden overeengekomen.
6-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Zuur onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
6-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Zuur aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

7-1 Op alle door Zuur verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zuur.
7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Zuur en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00 onverminderd het recht van Zuur om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Verplichtingen van Zuur.

8-1 Zuur is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
8-2 Zuur aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever

9-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Zuur tijdig kan beschikken;
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals
eventuele vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met
Zuur;
b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen,
materialen en werktuigen;
d. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden aan wegen.
9-2 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor het niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
9-3 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Zuur voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten.

In alle gevallen wordt door Zuur onder ‘’grond’’ of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van en chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dat vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Zuur om de opdracht door en door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Prijzen.

12-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
12-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
12-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 13 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Zuur aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
Artikel 14 Materialen.

14-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
14-2 Materialen die Zuur tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke verrekening.
14-3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een (op)levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de (op)levering worden opgenomen. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Zuur doorgeleverde artikelen/materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15 Wijziging van de opdracht

15-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

15-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Zuur ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
15-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen (op)levertijd door Zuur buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 16 Meer- en minderwerk.

16-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
16-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
16-3 Door Zuur te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Annuleren.

17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Zuur reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, als dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Zuur gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde . Opdrachtgever zal eveneens aan Zuur als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Zuur te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Zuur zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
17-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zin nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Zuur schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 Opleveringstermijnen.

18-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Zuur schriftelijk in gebreke te stellen.
18-2 De oplevertermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Zuur geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
18-3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de oplevertermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 19 Oplevering

19-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Zuur dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.
19-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Zuur niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of bij andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel ‘’Overmacht’’ genoemd.

Artikel 20 Garantie

20-1 Zuur garandeert de aan hem opgedragen werkzaamheden te zullen uitvoeren op die wijze dat het eindproduct de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid mogen worden gesteld, één en ander conform de geldende voorschriften.
20-2 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 21 Reclame

21-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Zuur terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
21-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Zuur wijst op gebreken de bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
21-3 Zuur dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
21-4 Indien de reclame naar het oordeel van Zuur juist is, zal Zuur hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

Artikel 22 Aansprakelijkheid

22-1 Zuur is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
22-2 Zuur is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgeer en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Zuur of van hen, die door Zuur te werk zijn gesteld op de aan Zuur opgedragen werk(en).
22-3 Zuur zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
22-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Zuur.

Artikel 23 Overmacht

23-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Zuur of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Zuur, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Zuur, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Zuur overmacht op, die Zuur ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
23-2 Zuur is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van wek te annuleren of deze op te schorten, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud

24-1 Zolang Zuur geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Zuur.
24-2 Zuur heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goede wordt gelegd.
24-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding

25-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Zuur ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
25-2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Zuur eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Zuur op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 26 Betaling

26-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
26-2 Zuur is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de verzending van de facturen.
26-3 Zuur is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van de advocaat, procureur, zaakwaarnemen, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
26-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van €35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Zuur zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 27 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Zuur, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.